Tag:

Bing

DALL-E 3 ใน Bing Image Creator พร้อมใช้งานแล้วทั่วโลก

วันนี้ X ของคุณ Jordi Ribas ได้ออกมากล่าวกว่า DALL-E 3 ใน Bing Image Creator ได้เปิดให้ใช้แล้วทั่วโลกครับ ซึ่ง DALL-E 3 นั้นเป็นโมเดลจาก OpenAI ที่สามารถสร้างภาพจาก prompt ได้อย่างสมจริง รวมถึงสามารถปรับแต่งรายละเอียดเล็กน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมของ DALL-E 3...